Nieuwste producten
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
Merken
 
Meest gekocht
RG 213 MIL RG 213 MIL
2,49€  
UBC Wielerband UBC Wielerband
189,00€  
PL 259 / 6 PL 259 / 6
4,00€  
 

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN :

U heeft recht op een 'afkoelingsperiode' van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden.Herroepingsrecht  (bij aankoop via internet / webshop)  Gebruik maken van het herroepingrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden. Zo moet tijdens deze termijn de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Hierbij moet worden gedacht aan dezelfde wijze van gebruik zoals zal plaatsvinden bij een winkelaankoop. Indien er van herroepingrecht gebruik gemaakt wil worden, moet het product inclusief alle geleverde toebehoren en inclusief verpakking aan ons retourneren. Producten die beschadigd, incompleet of voor langere tijd gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.
De kosten en het risico van het retourzenden zijn voor rekening van de klant. ERS Telecom BVBA is verplicht om binnen 30 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn . (Kijk op: Europees Consumenten Centrum voor meer informatie over het herroepingrecht). Om gebruik te maken van uw herroepingrecht, geven wij u 14 dagen de tijd om een RMA aanvraag in te dienen. Deze tijd gaat in vanaf de dag dat u het product in kwestie heeft ontvangen. Wees ervan bewust dat het herroepingrecht niet van toepassing is voor zakelijke klanten van ERS Telecom BVBA
 
1° Behoudens schriftelijke afwijking zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle overeenkomsten. De algemene voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant. De Klant erkend kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden alsmede dat ze integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen.


2° Onze prijzen en aanbiedingen verbinden ons niet en zijn op elk moment herzienbaar. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt alles gefactureerd aan de prijzen geldig op de dag van de levering.

3° Een bestelling aan andere voorwaarden dan deze vermeld in de op het moment van de bestelling geldende folders, prijslijsten, enz… is slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging.

4° De leveringstermijnen (ook noodzakelijke tijd voor een herstelling uit te voeren) beginnen pas te lopen vanaf de dag dat wij in het bezit zijn van alle noodzakelijke elementen vanwege de Klant en worden in samenspraak met de Klant slechts gegeven bij wijze van inlichting. Indien de bestelling door de klant gewijzigd wordt, vervalt in elk geval automatisch de oorspronkelijke leveringstermijn.

5° Indien de Klant na ingebrekestelling weigert de levering in ontvangst te nemen of ze onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege aanzien als zijnde ontbonden ten zijnen nadele, en zal hij uit dien hoofde een schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan het minimum forfaitair en conventioneel vastgesteld wordt op 25 % van de prijs, B.T.W. exclusief, hetgeen meer gevorderd wordt te bewijzen door ERS TELECOM BVBA

6° Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar op het ogenblik van de levering op onze zetel, contant en zonder korting. Ingeval niet contant betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag, loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 12% per jaar. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen.

7° Ingeval één of meerdere facturen niet contant worden betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag (14 dagen na factuurdatum), en na aangetekende ingebrekestelling, zal het bedrag van elke factuur van rechtswege verhoogd worden met 12% met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro, dit ten titel van conventionele forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Vanaf de ingebrekestelling loopt op deze schadevergoeding eveneens van rechtswege de conventionele rente van 12% per jaar. Op deze schadevergoeding is, na ingebrekestelling ook moratoire en eventuele gerechtelijke rente verschuldigd aan de wettelijke rentevoet.

8° In geval niet contant wordt betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag behouden wij ons eveneens het recht voor de uitvoering van andere orders te annuleren of op te schorten.

9° De betaling zonder enig voorbehoud, zelfs van een deel van het bedrag van een factuur, geldt als aanvaarding van deze factuur. Eventuele afkortingen zullen steeds worden aanvaard onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

10° Het voorbehoudloos in ontvangst nemen van leveringen en/of herstellingen geldt uitdrukkelijk als aanvaarding. Voorzover de aanvaarding van de levering/herstelling niet uitdrukkelijk gebeurd is, dient elke klacht inzake de conformiteit van de koopwaar of inzake zichtbare gebreken te gebeuren per aangetekende en gemotiveerde brief binnen de acht dagen na de leveringsdatum en in elk geval vóór elk gebruik, dit op straffe van verval. Elke klacht betreffende de facturatie zelf dient op dezelfde manier te gebeuren binnen een termijn van acht dagen na factuurdatum, dit eveneens op straffe van verval.

11° De Klant kan slechts de vrijwaring wegens verborgen gebreken lastens ERS TELECOM BVBA inroepen, indien alle wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. In dat geval is er uitdrukkelijk overeengekomen dat de “korte termijn” voorzien in art. 1648 B.W. beperkt worden tot 2 maanden na de levering, alsook dat elke aanspraak op basis van verborgen gebreken is vervallen ingeval van bewerking, verandering, herstelling, of doorverkoop door de klant of door derden.

12° Elk transport gebeurt steeds op kosten en risico van de Klant

13° Op de eindtrap van zend-toestellen wordt géén/nooit waarborg gegeven, evenals op toestellen die niet gebruikt werden zoals de fabrikant het voorschrijft. Fouten / defecten door verkeerd aansluiten of slechte antenne vallen uiteraard ook buiten onze waarborg.

14° Indien we zelf geen toezicht hebben bij de praktische installatie van zend-ontvangstapparatuur, kunnen we ook geen enkele waarborg geven. We wijzen dan ook elke verantwoordelijkheid af voor eventuele slechte resultaten, of het eventueel direct defect raken van het/(een) toestel.

15° Zend-en ontvangstapparatuur / GSM / Telefonietoestellen zijn NIET geschikt voor gebruik in vochtige ruimten, of ruimten waar er overvloedig stof / trillingen in voorkomen, bijgevolg zullen fouten en/of gebreken - ook binnen garantieperiode - van dergelijke toestellen blootgestaan aan deze omstandigheden NIET onder garantie vallen, tenzij de fabrikant specifiek melding maakt dat de toestellen er geschikt voor zijn.

16° Ook bij niet-herstelling kunnen de kosten oplopen tot 50,00 € excl. BTW (bestek en/of onderzoekskosten ) of tot het bedrag dat ERS TELECOM BVBA diende te betalen door verdeler of hersteldienst bij eventueel opsturen ter herstelling van het apparaat naar een verdeler of herstel-dienst, vermeerderd met de transportkosten en andere gemaakte kosten.

17° De waarborg is geldig voor onderdelen en werkuren. Transportkosten zijn STEEDS ten laste van Klant, (Minimum 15,00 € excl. BTW).(Transport van defecte en andere goederen gebeuren steeds op risico van de Klant. (zie art. 10°)) Defecte toestellen, binnen garantieperiode dienen steeds in originele verpakking, met (kopij van) de aankoopfactuur of leveringsbon worden aangeboden.

18° ERS TELECOM BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor geleden schade – van welke aard ook – door gebruik van toestellen welke volgens de Belgische wetgeving niet toegelaten zijn, en eventueel verkocht of hersteld zijn door ons.

19° ERS Telecom BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor geleden schade - van welke aard ook - bij of na het plaatsen van: zend-ontvangstsystemen, antennes, alarmsystemen, GPS-systemen enz...aan de carrosserie of bekleding van de Klant zijn voertuig of eigendom. ERS Telecom BVBA is enkel verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk functioneren van het toestel en het behoorlijk electrisch aansluiten en afregelen indien nodig.

20° Een zend– of luistervergunning (indien nodig) dient door de Klant zelf aangevraagd bij de bevoegde diensten.

21° Herstelvoorwaarden: Een herstelling kan pas aanvangen na een juiste en volledige foutomschrijving. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van data, hetzij door toeval, hetzij door overmacht en terzake kan er ons geen schadeloosstelling ten laste worden gelegd, noch kan ons de vervanging worden opgelegd van het materiaal of van onbruikbaar geworden onderdelen ervan. Het aanvaarden van een herstelling kan geen enkele verantwoordelijkheid inhouden m.b.t. de vastgestelde schade of defecten ongeacht de oorzaak, noch vóór, noch tijdens, noch na de behandeling van de herstelling en kan ook geen aanleiding vormen tot enige schadevergoeding. Op aanvraag kan een bestek voor herstelling gemaakt worden. Indien de herstelling niet moet uitgevoerd worden, zullen steeds bestekkosten aangerekend worden. Het ter herstel en/of ter opmaak van een voorafgaand bestek in ontvangst genomen toestel zal als waarborg dienen voor de betaling van de herstelkosten en/of bestekkosten en de Klant kan in die zin slechts aanspraak maken op teruggave van het betrokken toestel dan nà betaling van deze herstel- en/of bestekkosten. Wanneer een herstelling hoge kosten met zich kan meebrengen, mag door ons een voorafgaand bestek gemaakt worden en mogen de kosten daarvan aangerekend worden indien niet tot herstel wordt overgegaan. Bestekken worden steeds opgemaakt onder voorbehoud van onzichtbare gebreken of gebreken die slechts zichtbaar worden bij het uitvoeren van de herstellingswerken. Indien de Klant nalaat om binnen de 30 dagen nadat het bestek hem is overgemaakt een beslissing tot al dan niet het toestel te laten herstellen, zal vanaf dat ogenblik het risico op beschadiging, verlies, enz… van het toestel ten laste van de Klant vallen.
Tevens zal de Klant, na ingebrekestelling om tot terugname van het betrokken toestel over te gaan, een bedrag van 2,50 EURO/dag verschuldigd zijn, dit ten titel van bewaarkosten.

22° Toestellen welke 90 dagen na herstelling of na opgave van bestekkosten nog niet afgehaald zijn door de Klant worden automatisch eigendom van ERS Telecom BVBA. Ook indien de Klant nalaat om binnen de 30 dagen nadat het bestek hem is overgemaakt een beslissing te nemen tot al dan niet het toestel te laten herstellen, zullen steeds bestekkosten aangerekend worden.

23° Alle toestellen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur.

24° Alle geschillen zijn onderworpen aan de Rechtbank van Zelzate (of de Rechtbanken v/h gerechtelijk arrondissement Gent).